Privacybeleid

Pedicure Praktijk Sanus Pes, gevestigd aan de Grutter 5, 5591 MK Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sauspes.nl

Telefoon: 06- 34 30 20 53

Mail: info@sanuspes.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Pedicure Praktijk Sanus Pes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht 

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- BSN ( in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding)

- Uw gezondheid, voorbeelden zijn: Diabeet, reuma, hartpatiënt

- Noteren van voetklachten ( op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar huisarts of andere ( medische) disciplines. 

- Het eventueel nemen van foto's van uw voetproblemen. Zo kan ik zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit  materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren.

Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda. Om met uw toestemming te kunnen overleggen met uw huisarts, praktijkondersteuner en andere (para) medische hulpverleners.

Hoe lang ik persoongegevens bewaar:

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor persoons- en adresgegevens:

- doorlopend zolang er sprake is van een cliëntrelatie

- tot einde financiële boekjaar bij beëindigen cliëntrelatie

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ik zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken met uw toestemming en indien nodig voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit, naar u of een andere, door u gevraagde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevnes of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via info@sanuspes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. 

Hoe ik persoongegevens beveilig:

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@sanuspes.nl